Annika Lintervo, Inka Yli-Tepsa, Hermanni Yli-Tepsa ja Tuukka Haapakorpi

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Pidot
Gästabudet
The Symposium

2022

Aika I Tid I Time 14.8. klo 18.00

Paikka I Plats I Place Musta Sali, Kuparipaja

Ilmoittautuminen alk. 22.7. I Anmälan fr.o.m 22.7. I Booking starts 22.7.
(max. 10 osallistujaa I deltagare I participants)

Kesto I Längd I Duration 3045 minuuttia

Pidot on moniaistinen ja osallistava performanssi, joka rakentuu osallistujien kokemista maku-, haju-, tunto- ja ääniaistimuksista. Teoksen lähtökohtana on viime vuosina taidemuseoiden työpajatoiminnassa yleistyneen aistipajaformaatin irrottaminen terapeuttisesta tai pedagogisesta kontekstistaan ja sen muuntaminen performanssiksi.

Nimensä puolesta teos viittaa Platonin Pitoihin, jossa kohottauduttiin aistillisen mielihyvän ja nautintojen kautta kohti yhteistä yliaistillista totuutta. Performanssia yhdistää Platonin pitoihin lähinnä kokoontuminen juhlavan pöydän ääreen: yliaististen ideoiden sijaan teos käsittelee/tarjoilee aistimuksia ja moniaistisia yhteyksiä.

Teoksessa osallistujat istuvat pitkän pöydän äärellä silmät peitettyinä, jolloin näkemiseen pohjautuva aistikokemusten ennakointikyky heikkenee ja muut aistit korostuvat. Teoksen rakentamisessa hyödynnetään osana projektia toteutettavaa katsausta aistimisen ja moniaistisuuden historiaan.

SVENSKA

Gästabudet är en multisensorisk och dialogisk performans som baserar sig på deltagarnas upplevda smak-, lukt-, känsel- och ljudförnimmelser. Verkets utgångspunkt är att lösgöra sinnesverkstadsformatet, som i museiverksamhet blivit en allt vanligare form av verkstad, från dess terapeutiska eller pedagogiska kontext och omarbeta det till en performans.

Titeln hänvisar till Platons verk Gästabudet. I verket höjde man sig genom sinnligt välbehag och njutningar mot en gemensam översinnlig sanning. Performansen har beröringspunkter till Platons Gästabudet främst genom att man samlas vid ett bord dukat för fest. I motsats till översinnliga idéer behandlar/erbjuder verket förnimmelser och multisensoriska samband.

I verket sitter deltagarna vid ett långt bord med ögonen förbundna. Då försvagas prognostiseringen av sinnesförnimmelser som baserar sig på synen och övriga sinnen betonas. I förverkligandet av verket använder man sig också av en översikt av förnimmelsens och den multisensoriska upplevelsens historia.

 

to-top