Eero Alho, Pekka Ijäs, Risto Musta

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Portti
Porten
The Gateway
2022

Materiaali I Material I Material
teräs, videoinstallaatio I stål, videoinstallation I steel, video installation
Hinta I Pris I Price
Hinta pyydettäessä I Prisinformation på begäran I Price on inquiry

SUOMI

’Portti’ koostuu kahdesta Fiskarsin kylään sijoitetusta tilataideteoksesta sekä niiden väliin muodostuvasta matkasta. Toinen teoksista sijaitsee Makasiinin edustalla, joen uomien risteyksessä – ja toinen Flaggbergetin näköalapaikalla, Fiskarsin avarimmalla huipulla.

Teos pyrkii olemaan vain pieni ele, mahdollisimman hienovarainen. Kuin ääriviiva.

Teos näyttää paikat, joissa kokea. Kohteet, joihin keskittyä. Polun, jota pitkin kulkea. Mitä vähemmän teos itsessään on, sitä enemmän jää tilaa kokea, tuntea ja aistia. Joen äärellä teoksen rajaama tila pienenee kulkusuuntaan nähden, Flaggbergetin huipulla tila laajenee. Teoksen osat edustavat matkaa sisäänpäin ja avautumista ulospäin. Sisään- ja uloshengitystä.

Tilataideteosten lisäksi Kuparipajassa on esillä ’Portin’ inspiroima videoteos, joka koostuu useista lyhytelokuvista, välähdyksistä matkan varrelta. Kolmen taiteilijan kokemat ja aistimat matkat tilataideteosten välillä.

Rohkaisemme sinuakin matkan tekoon.

SVENSKA

’Porten’ består av två rumsliga verk som placerats i Fiskars by samt passagen som uppstår mellan dessa. Ett verk är beläget framför Magasinet, där åns fåror korsar – det andra på Flaggbergets utsiktsplats på Fiskars vidaste topp. 

Verket strävar efter att vara endast en liten gest, så finkänslig som möjligt. Som en kontur. 

Verken visar platserna, där man kan erfara. Målen att fokusera på. Stigen att gå längs. Ju mindre själva verket är, desto mer plats finns det att uppleva, känna och varsebli. Vid ån krymper utrymmet som avgränsas av verket i förhållande till färdriktningen, på toppen av Flaggberget vidgas utrymmet.  Verkets delar representerar en resa inåt och en öppning utåt. In- och utandning. 

Utöver de rumsliga verken visas i Kopparsmedjan ett videoverk inspirerat av ‘Porten’. Det består av flera kortfilmer, glimtar från färden. Resor mellan de rumsliga verken upplevda och varseblivna av tre konstnärer.

Vi uppmuntrar också dig att göra en resa.

ENGLISH

The Gateway consists of two works of installation art placed in the village of Fiskars and the journey between them. One of the works is located in front of the Granary, at the fork of a river, and the other at the Flaggberget lookout, the peak with the widest view in Fiskars village.

The work aims to be just a small gesture, as subtle as possible. Like an outline.

The work shows you the places to experience. The features to focus on. The path to follow. The less the work is itself, the more room it leaves for visitors to experience, feel and sense. By the river, the space outlined by the work becomes smaller as you move in the recommended direction, while at the top of Flaggberget, the space expands. The parts of the work represent the journey inwards and the opening outwards. Inhalation and exhalation.

In addition to the works of installation art, a video work inspired by The Gateway is shown at the Copper Smithy, including several short films, representing glimpses along the journey: the experiences and sensations of three artists on their journey between the works of installation art.

We encourage you to make the journey, too.

 

to-top