Jaakko Pakkala

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

BEEKEEPER I – V
akvarellisarja I akvarellserie I aquarelle collection
2017-21

Materiaali I Material I Material
akvarelli paperille I akvarell på papper I aquarelle on paper
Koko I Storlek I Size 75x56cm x 5
Hinta I Pris I Price Ei myynnissä I Inte till salu I Not for sale

SUOMI

Akvarellien idea on oudoissa asuissa, kuten eri aikoina käytetyissä mehiläisenkasvattajien suojavaatteissa. Olen kuvitellut niitä eteenpäin mielessäni vaikkapa Pieter Brueghel vanhemman Mehiläisenkasvattajat-piirros 1500-luvulta.

Asut suojaavat mehiläisiltä, mutta kätkevät samalla käyttäjänsä muiden katseilta ja kosketuksilta, kuten erilaiset burkat. Ne outouttavat kantajansa ja rajoittavat myös hänen havaintojaan. Aistipiirien estäminen avaa silti toisenlaisen havaitsemisen: kuvittelun, intuition, kätketyn pohdiskelun.

Mehiläisen ja ihmisen moniaistinen yhteys on kulttuurisesti vanhin ihmisen ja hyönteisen symbioosi. Siihen liittyy hunajan makeus, varoittava lentoääni, jopa tuikea pistos. Pölyttäjäkato on tänään ympäristömuutoksen tuottama globaali huoli. Mehiläisenkasvatus on herännyt kuitenkin uuteen eloon esimerkiksi Fiskarsissa: kukat ovat viime vuosina kohdanneet pölyttäjänsä.

IG

SVENSKA

Akvarellernas idé baserar sig på olika dräkter, till exempel biodlarnas skyddskläder från olika tidsperioder. Jag har vidareutvecklat dem i mitt huvud och tänkt på exempelvis Pieter Brueghel den äldres teckning Biodlarna från 1500-talet.

Kläderna skyddar från bina men döljer samtidigt användaren från andras blickar och beröring, som burkor. Klädseln främmandegör bäraren och begränsar också hens observationer. Begränsandet av sinnesförnimmelser öppnar ändå upp för andra observationer: för fantasin, intuitionen och ett dolt begrundande.

Biets och människans multisensoriska kontakt är kulturellt den äldsta symbiosen mellan människor och insekter. Till relationen hör honungens sötma, det varnande flygljudet, till och med det arga stinget. Bristen på pollinerare är idag ett globalt bekymmer förorsakat av klimatförändringen. Biodling har ändå funnit nytt liv bland annat i Fiskars och blommorna har under de senaste åren återfunnit sina pollinerare.

IG

ENGLISH

The idea behind the aquarelles is strange outfits, such as the protective clothing worn by beekeepers at different times. I have processed them further using, as a reference, for example, Pieter Bruegel the Elder’s drawing Beekeepers from the 16th century.

The outfits protect against bees, but at the same time, they hide the wearer from the gaze and touch of others, in the way various burqas do. The suits make their wearers look strange and limit their perceptions, as well. On the other hand, the blocking of certain senses enhances perception in other ways: imagination, intuition, hidden reflection.

The multisensory connection between bees and humans is the oldest cultural symbiosis between humans and insects. It involves the sweetness of honey, the alarming buzz that bees make when flying, and their sometimes sharp sting. Pollinator decline, caused by environmental change, is a current global concern. Beekeeping has, however, enjoyed a renaissance, for example, in Fiskars: in recent years, flowers and pollinators have found each other. 

IG

to-top