Katriina Haikala

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Social Portrait – Women Only
2017-

Materiaali I Material I Material lyijykynä paperille I blyertspenna på papper I pencil on paper
Koko I Storlek I Size 767 x A4
Hinta I Pris I Price
Hinta pyydettäessä I Prisinformation på begäran I Price on inquiry

Piirrustusperformanssit I Framträdanden I Performances

21.5.2022 18:00–19:00
4 .6.2022 12:00–14:00, 15:00–17:00
23.7.2022 12:00–14:00, 15:00–17:00
20.8.2022 12:00–14:00, 15:00–17:00

Synthesis 7
2022

Materiaali I Material I Material lyijykynä paperille I blyertspenna på papper I pencil on paper
Koko I Storlek I Size 150 cm x 180 cm
Hinta I Pris I Price 3956 €

Synthesis 8
2022

Materiaali I Material I Material lyijykynä paperille I blyertspenna på papper I pencil on paper
Koko I Storlek I Size 150 cm x 180 cm
Hinta I Pris I Price 3956 €

Absence / Presence
2022

Materiaali I Material I Material
lyijykynä paperille I blyertspenna på papper I pencil on paper
Koko I Storlek I Size 19 cm x 29 cm
Hinta I Pris I Price 695 €

SUOMI

Katriina Haikalan Social Portrait – Women Only -projekti käsittelee naisten läsnäoloa ja läsnäolottomuutta taiteen historiassa. Haikalan tavoiteena on piirtää yhteensä 1000 muotokuvaa naisista ympäri maailmaa. Projektiin kuuluu piirrosperformansseja, piirustuksia sekä videoteos, joilla taiteilija haluaa nostaa naiset muotokuvauksen keskiöön: ”Historiallisesti muotokuvia on tehty henkilöistä, joilla on yhteiskunnallista valtaa tai muuten merkittävä asema yhteiskunnassa. Jos tarkastelemme vallan historiaa, me pystymme näkemään, kenellä on valta ollut, mitkä ovat vallan kasvot ja miltä valta on näyttänyt ja paikoin näyttää edelleenkin.

”Hidden-näyttelyyn kuuluu neljä piirrostilaisuutta, joiden aikana näyttelyssä vierailevat naiset voivat halutessaan asettua Haikalan piirrettäväksi. Haikala havainnoi malliaan tarkasti ja siirtää paperiin sen, minkä näkee, katsomatta paperiin lainkaan. ”Jokainen piirrostilanne on performatiivinen, intensiivinen ja intiimi”, taiteilija kuvailee. ”Muotokuvamallina oleminen on parhaimmillaan kokemus, jossa voi kokea tulla nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Olen ollut läsnä taidemuseoissa, gallerioissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa usein jopa päiviä piirtäen naisia. Kaikkialla, missä olen piirtänyt, on piirustusperformansseista saamani palaute tuonut esiin sen, että naisilla on tarve tulla nähdyksi. Tämä on syy sille, miksi en piirtäessäni katso paperiin lainkaan. Menetelmällä haluan korostaa prosessia, joka antaa projektiin osallistujalle kokemuksen nähdyksi tulemisesta.” 

Haikala piirtää jokaisesta mallistaan kaksi muotokuvaa, joista toisen malli voi valita itselleen. Haikalalle HIDDEN-näyttelystä jäävät muotokuvat kasvattavat hankkeen jo olemassa olevaa, noin 800 kuvan kokoelmaa, joka on syntynyt Haikalan eri maissa toteutetuissa piirrosperformansseissa ja näyttelyissä. Haikala aloitti näyttelyhankkeensa Amos Andersonin Taidemuseossa vuonna 2017. Siitä lähtien hän on piirtänyt useissa suomalaisissa taidemuseossa sekä mm. Japanissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Italiassa. HIDDEN-näyttelyn jälkeen projekti jatkuu näyttelyillä Oslossa ja New Yorkissa. Hankkeen päätteeksi näyttelyiden aikana luodut muotokuvat luovat 1000 osaisen kollektiivisen muotokuvan naisista.

SVENSKA

Katriina Haikalas projekt Social Portrait – Women Only behandlar kvinnors när- och frånvaro i konsthistorien. Haikalas mål är att teckna totalt 1000 porträtt av kvinnor runt om i världen. Till projektet hör teckningsperformanser, teckningar och ett videoverk. Med samtliga vill konstnären sätta kvinnan i fokus för porträttet. ”Historiskt har man i porträtt avbildat personer som har samhällelig makt eller på annat sätt en betydande ställning i samhället. Om vi granskar maktens historia kan vi se vilka som har haft makt, maktens ansikten och hur makten sett ut och ställvis fortfarande gör.”

I Hidden-utställningen ingår fyra teckningsevenemang då kvinnliga utställningsbesökare,  om de önskar, kan sitta modell för Haikala. Haikala observerar sin modell noggrant och överför på papperet det hon ser utan att titta på papperet. ”Varje situation är performativ, intensiv och intim”, beskriver konstnären. ”Att låta sig avporträtteras kan i bästa fall vara en erfarenhet där man känner sig sedd och accepterad som man är. Jag har vistats i museer, gallerier och olika offentliga rum, ofta i flera dagar, och avbildat kvinnor. Överallt där jag tecknat har responsen på performanserna betonat kvinnors behov av att bli sedda. Det är orsaken till att jag när jag tecknar inte alls tittar på papperet. Med metoden vill jag betona processen som tillåter deltagaren känna sig sedd.” 

Haikala tecknar två porträtt av varje modell. Det ena kan modellen välja åt sig. För Haikalas del kompletterar porträtten hon tecknar i Fiskars konstnärens redan existerande samling på kring 800 bilder som blivit till under performanser och utställningar i olika länder. Haikala inledde sitt utställningsprojekt på Amos Andersons konstmuseum år 2017. Sedan dess har hon tecknat i flera finländska museer samt bl.a. i Japan, Spanien, Storbritannien och Italien. Efter Hidden fortsätter projektet med utställningar i Oslo och New York. Projektet kommer avslutningsvis att skapa ett kollektivt kvinnoporträtt som består av 1000 delar. 

ENGLISH

Katriina Haikala’s Social Portrait – Women Only project deals with the presence and absence of women in the history of art. Haikala’s goal is to draw a total of 1000 portraits of women around the world. The project includes drawing performances, drawings and a video work, through which the artist wants to put women at the heart of portraiture: “Historically, portraits have been made of people with power or high social status. If we look at the history of power, we can see who has had power, what the face of power looks like, what power has looked like and still looks like in places.”

The Hidden exhibition includes four drawing events, during which women who visit the exhibition can, if they so wish, let themselves be drawn by Haikala. Haikala observes her model carefully and transfers what she sees onto paper, without looking at the paper at all. “Every drawing situation is performative, intense and intimate”, says the artist. “Being a portrait model is, at its best, an experience in which you can feel seen and accepted just the way you are. I have been present in art museums, galleries and various public spaces, often for days, drawing women. Everywhere I have drawn, the feedback I have received from the drawing performances has highlighted the need for women to be seen. This is the reason why I do not look at the paper at all when drawing. Using this method, I want to highlight the process that gives the project participant the experience of being seen.” 

Haikala draws two portraits of each model, who can then choose one for herself. Haikala will add the portraits from the HIDDEN exhibition to the existing collection of approximately 800 images that have been accumulated from Haikala’s drawing performances and exhibitions in different countries. Haikala started her exhibition project at the Amos Anderson Art Museum in 2017. She has since made drawings at several art museums in Finland and, for example, Japan, Spain, the UK and Italy. After the HIDDEN exhibition, the project will continue with exhibitions in Oslo and New York. At the end of the project, the portraits created during the exhibitions will be used to form a 1000-part collective portrait of women.

to-top