Tero Kuitunen

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Jätetty jälki
Lämnat avtryck
A Trace Left Behind
2022

Installaatio I Installation I Installation

Materiaali I Material I Material
käsinrakennettu keramiikka, valettu kipsi, kalkkimaali I handbyggd keramik, gjuten gips, kalkfärg I hand-built ceramics, cast plaster, lime paint
Koko I Storlek I Size eri kokoja I olika storlekar I various sizes
Hinta I Pris I Price 1045€ – 1760€

SUOMI

Teoskokonaisuus tutkii tekijän kosketusta, hetkellistä tapahtumaa ja muutosta. Käsinrakennettuun saveen jää sormen painaumat, savi kovettuu ja lopulta poltetaan keramiikaksi. Esine säilöö ja tekee näkyväksi tekijän kosketuksen. Teoksella halutaan jättää jälki maailmaan. Poltettu keramiikka säilyy tuhansia vuosia ja siihen painettu sormenjälki jatkaa olemistaan sekä muistuttaa tekijän olemassa olosta.

Kokonaisuus koostuu seitsemästä keraamisesta esineestä ja valetusta maalatusta kipsistä. Keraamisten teosten nimet viittaavat ohikulkeviin hetkiin ja muutokseen. Pimeys muuttuu valoksi, nuppu puhkeaa kukaksi, kivikin on jatkuvassa muutoksessa. Muutos on väistämätöntä oli se sitten hidasta tai nopeaa.

Tutkin työssäni koskemisen kokemusta. Fyysinen kosketus aiheena kiinnostaa minua erityisesti sen moniaistisuuden ja osallistavuuden takia. Mitä materiaaleja ja muotoja ihminen haluaa koskea ja minkälaisia tunteita erilaiset haptiset pinnat herättävät? Minua kiehtoo, miten koskemalla teosta se muuttuu, pitää ääntä, kuluu tai muovautuu?

Teokset vasemmalta oikealle

Yin & Yang 1 760€
Bud 1 320€
Dusk 1 100€
Bloom 1 045€
Metamorfoosi nr 1 1 320€
Metamorfoosi nr 2 1 320€
Dawn 1100€

Kiitos taiteellisen työskentelyn tuesta Alfred Kordelin säätiölle.

SVENSKA

Verkhelheten undersöker dess skapares beröring, händelsen i stunden och förändring. I den handbyggda leran syns fingrarnas avtryck, leran hårdnar och bränns slutligen till keramik. Föremålet bevarar och gör dess skapares beröring synlig. Med verket vill man lämna ett spår i världen. Bränd keramik håller tusentals år och fingeravtrycket i den fortsätter sin existens samt påminner om dess skapares existens. 

Helheten består av sju keramiska föremål samt gjuten och målad gips. Titlarna på de keramiska föremålen hänvisar till förbiglidande stunder och förändring. Mörker övergår till ljus, en knopp blommar, till och med en sten är i ständig förändring. Förändring är ofrånkomligt vare sig den är långsam eller snabb. 

I mitt arbete undersöker jag upplevelsen av beröring. Fysisk beröring som tema intresserar mig särskilt på grund av dess multisensoriska och deltagande egenskaper. Vilka slags material och former vill människan beröra och vilka känslor väcker olika haptiska ytor? Jag fascineras av hur verket förändras, låter, slits och låter sig formas genom beröring?

Verken från vänster till höger 

Yin & Yang 1 760€
Bud 1 320€
Dusk 1 100€
Bloom 1 045€
Metamorfoosi nr 1 1 320€
Metamorfoosi nr 2 1 320€
Dawn 1100€

Tack till Alfred Kordelins stiftelse för stöd för konstnärligt arbete.

ENGLISH

The installation work explores the creator’s touch, the momentary event, and change. Finger impressions are left in the hand-formed clay, the clay hardens, and it is eventually fired into ceramics. The object preserves and makes visible its creator’s touch. The work is intended to leave a mark on the world. Fired ceramics will survive for thousands of years, and the fingerprint impressed into it will live on, acting as a reminder of its creator’s existence.

The installation consists of seven ceramic objects and painted cast plaster. The names of the ceramic works refer to transitory moments and change. Darkness turns into light, a bud bursts into bloom, and even a stone is constantly changing. Change is inevitable, whether it is slow or rapid.

In my work, I study the experience of touching. I am particularly interested in physical touch as a subject because of its multisensory and participatory dimensions. What materials and shapes do people want to touch, and what kinds of feelings do surfaces with different haptic properties evoke? I am fascinated by how a work changes, makes a sound, wears, or is shaped when it is touched.

Works from left to right

Yin & Yang 1 760€
Bud 1 320€
Dusk 1 100€
Bloom 1 045€
Metamorfoosi no 1 1 320€
Metamorfoosi no 2 1 320€
Dawn 1100€

I would like to thank the Alfred Kordelin Foundation for their support for my artistic work. 

to-top