Ulla-Maija Alanen ja Annatuuli Saine

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Vedenalaiset
Berörd av vatten
Sensing Water
2022

Materiaali I Material I Material
Pigmenttivedos fine art -paperille I Pigmenttryck på fine art -papper I Pigment print on fine art paper
Tanssiteos I Dansföreställning I Dance performance
Hinta I Pris I Price valokuvat I fotografier I photographs 440€-2500€
Tarkat hinta- ja materiaalitiedot kassalta I Detaljerade pris- och materialinformation från kassan I
Detailed price and material information from the cashier

SUOMI

Ulla-Maija Alanen

Olen kuvannut Fiskarsin seudun metsäjärvissä yli kymmenen vuoden ajan ja tarkkaillut lummekasvien ponnistusta mutapohjasta ylös valoon, ja syksyllä niiden hidasta vajoamista pohjalle. Lumme on maailmanhistorian vanhin kukkija (150 milj. vuotta). Teoksissa esiintyvä lumme on Nymphaea alba, isolumme eli valkolumme. Niiden kukintojen halkaisija voi olla jopa 20 cm. Lumme avaa terälehtensä aamuisin ja sulkeutuu yöksi.

Kasvien aistikirjo on aktiivisen tutkimuksen kohde. Niillä on ainakin haju-, maku-,tunto-, kuulo- ja näköaisti. Ne kommunikoivat keskenään, tunnistavat sukulaisensa ja tuntevat kipua. Uusimpien tutkimusten mukaan niillä on myös muisti, eräänlainen hermosto ja tunteet.

Veden alla sekä valo että ääni ovat lähteettömiä. Diffuusi valo, veden hiljentämä äänimaisema ja erilainen painovoima luovat sisätilan, jonka aistittavuus on täysin erilaista kuin ilmakehässä. Työkaluinani minulla on vain kamera, snorkkeli ja maski. Ja iho, joka aistiessaan vettä ohjaa näkemistäni.

Vesi yhdistää kaiken. Olemme vedessä vain ihon erottama virtavesistö itsekin. Vedellä on yhteys hermostoon. Siellä on mahdotonta vapista tai säpsähtää. Koen siellä usein nopean siirtymisen meditatiiviseen tilaan. Kokemukseni ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä väistyvät. On vain ykseys, ihmetys ja rauha.

Ulla-Maija Alasen teoksissa lumpeet näyttäytyvät vahvoina yksilöinä, joiden voisi kuvitella puhuvan, jos vain osaisi kuunnella.” (Susanna Pettersson).

Vedenalaiset

Intuitiivinen tanssi- ja ääniteos

Esitykset: 

12.6. klo klo 15
3.7. klo 17
28.8. klo 16

Annatuuli Saine tanssi
Ulla-Maija Alanen valokuvateokset
Hale Heikkilä sello
Anna Perez puvustus

SVENSKA

Ulla-Maija Alanen

Jag har fotograferat i skogssjöar i och kring Fiskars i över tio år och observerat hur näckrosor sträcker sig från leriga bottnar mot ljuset, och långsamt sjunker till bottnen om hösten.

Näckrosen är världshistoriens äldsta blomma (150 milj. år). Näckrosen som syns i mina verk är Nymphaea alba, vit näckros. Blomman kan ha en diameter på upp till 20 cm. Näckrosen öppnar sig om morgonen och sluter sig om natten. 

Mångfalden av växters sinnen är föremål för aktiv forskning. Växter har åtminstone lukt-, smak-, känsel-, hörsel- och synsinne. De kommunicerar sinsemellan, känner igen sina släktingar och känner smärta. Enligt den allra nyaste forskningen har de också ett minne, ett slags nervsystem och känslor. 

Under vattnet saknar både ljuset och ljudet källa. Det diffusa ljuset, ljudlandskapet som dämpats av vattnet och den annorlunda tyngdkraften skapar ett rum som ger upphov till helt annorlunda sinnesintryck än i atmosfären. Som verktyg har jag endast min kamera, snorkel och mask. Och huden som genom känslan av vatten styr min syn.

Vattnet förenar allt. I vatten är vi också själva flödande vatten, endast huden separerar oss. Vattnet har en koppling till nervsystemet. I vatten är det omöjligt att darra eller hoppa till. Jag upplever ofta en snabb förflyttning till ett meditativt tillstånd. Min upplevelse av utanförskap och avskildhet upphör. Det finns bara enighet, förundran och ro. 

I Ulla-Maija Alanens verk ter sig näckrosorna som starka individer som kunde tänkas tala ifall man bara kunde lyssna.” (Susanna Pettersson)

Berörd av vatten

Intuitivt dans- och ljudverk  

Föreställningar: 

12.6. kl. 15
3.7. klo 17
28.8 kl. 16

Annatuuli Saine dans
Ulla-Maija Alanen fotografier
Hale Heikkilä cello
Anna Perez kostym

ENGLISH

I have been taking photographs on the forest lakes in the Fiskars region for more than ten years, observing how water lilies push their way from the muddy bottom towards the light, and how they slowly sink to the bottom in the autumn. The waterlily is the oldest flowering plant in the world (150 million years). The plant featured in the works is Nymphaea alba, or the white water lily. The flowers can have a diameter of up to 20 cm. The waterlily opens its petals in the morning and closes them at night.

The sensory spectrum of plants is the object of active research. Plants have been proven to have senses of smell, taste, touch, hearing and sight. They communicate with each other, recognise their relatives, and feel pain. According to the most recent studies, they also have a memory, a kind of nervous system and emotions.

Under water, both light and sound are sourceless. Diffuse light, a sound landscape silenced by water, and different gravity create an interior space with a completely different sensory experience from that of the atmosphere. My only tools are a camera, a snorkel and a diving mask. And my skin, which senses the water and guides what I see.

The water connects everything. When under water, we ourselves are flowing water systems in the water, separated by our skin. Water is connected to the nervous system. It is impossible to tremble or flinch under water. I often experience a rapid transition to a meditative state there. My experience of being on the outside and separated is over. There is only unity, wonderment and calm.

In Ulla-Maija Alanen’s works, water lilies appear as strong individuals whom you could imagine speaking, if you could only listen.” (Susanna Pettersson)

Sensing Water

Intuitive dance and sound work

Performances: 

12 June at 15:00
3 July at 17:00
28 August at 16:00

Annatuuli Saine dance
Ulla-Maija Alanen photographic works
Hale Heikkilä cello
Anna Perez costume design

to-top